فن بیان، سخنرانی، اعتماد به نفس و عزت نفس​

من بیژن جعفری هستم مربی فن بیان، سخنرانی، اعتماد به نفس و عزت نفس.

با توجه تجربه همکاری با مجموعه های مختلف، با افرادی مواجه می شدم که با تجربه و آگاهی بالا به دلیل کمبود عزت نفس و نداشتن فن بیان خوب نمی توانستند به جایگاهی که لیاقت آن را داشتند برسند. از آن طرف افرادی با تجربه و آگاهی کمتر ولی با داشتن مهارت فن بیان و سخنوری، داشتن عزت نفس و اعتماد به نفس بالا بیشتر دیده می شدند، مورد توجه قرار می گرفتند و به طبع آن به مزایای مختلفی جمله ارتقاء شغلی، درآمدبالا و رشد بیشتر دست پیدا می کردند.بر همین اساس نه تنها خود بسیار در این حوزه آموزش دیدم و مطالعه کردم بلکه تصمیم گرفتم آن را به مردم کشورم هم آموزش دهم تا دست به دست هم دنیا را جای بهتری برای زندگی کنیم.

 

رشد شما با یادگیری آغاز می‌شود...