فن بیان، سخنرانی، اعتماد به نفس و عزت نفس​

من بیژن جعفری هستم مربی فن بیان، سخنرانی، اعتماد به نفس و عزت نفس.

با توجه تجربه همکاری با مجموعه های مختلف، با افرادی مواجه می شدم که با تجربه و آگاهی بالا به دلیل کمبود عزت نفس و نداشتن فن بیان خوب نمی توانستند به جایگاهی که لیاقت آن را داشتند برسند. از آن طرف افرادی با تجربه و آگاهی کمتر ولی با داشتن مهارت فن بیان و سخنوری، داشتن عزت نفس و اعتماد به نفس بالا بیشتر دیده می شدند، مورد توجه قرار می گرفتند و به طبع آن به مزایای مختلفی جمله ارتقاء شغلی، درآمدبالا و رشد بیشتر دست پیدا می کردند.بر همین اساس نه تنها خود بسیار در این حوزه آموزش دیدم و مطالعه کردم بلکه تصمیم گرفتم آن را به مردم کشورم هم آموزش دهم تا دست به دست هم دنیا را جای بهتری برای زندگی کنیم.